top of page

Üyelik Çeşitleri

 1. Dernek üyelikleri, şartları ve özellikleri işbu tüzükte belirtilen Asil Üyelik ve Onursal Üyelik türlerinden oluşur.

 2. Dernek, işbu Tüzükte Asil Üyeler için öngörülen şartları taşıyan kişilerden oluşan Kurucu Üyeler tarafından kurulur.

 3. Dernek Asil Üyelikler haricinde, Asil Üyelik haklarına sahip olmayan, yukarıda belirtilen Onursal Üyelik dışında başka statülerle üyelikler ihdas edebilir.

 

Asil Üyelik

 1. Derneğin amaçlarını kabul eden, bir hukuk bürosu veya avukatlık ortaklığı bünyesinde ya da serbest meslek sahibi avukat olarak çalışan, yurtiçinde veya yurtdışında bir baroya kayıtlı olan ve kişisel verilerin korunması alanında faaliyet gösteren hukukçular Derneğe Asil Üye olabilirler. Birden fazla avukatın birlikte çalıştığı avukatlık büroları ve avukatlık ortaklıklarının gerçek kişi sahipleri veya gösterdikleri gerçek kişi temsilcileri de Derneğe Asil Üye olabilirler. Ancak, bu temsilcilerin, gerçek kişi Asil Üyelerde aranan özelliklere sahip olmaları şarttır.

 2. Dernek yönetimi, üye olmak isteyenlerden (a) eğitimlerini, (b) uzmanlık ve çalışma alanlarını ve/veya (c) kişisel verilerin korunması konusunda faaliyet gösterdiklerini tevsik etmelerini talep edebilir. Üye adayının üyeliğe kabulü için en az üç Asil Üye tarafından önerilmiş olması ve giriş aidatını ödemesi zorunludur. Buna ek olarak üye adayının dernek ödentilerini ödememe nedeni dışında diğer nedenlerden dolayı herhangi bir dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış ve derneklere üye olmaktan yasaklanmış olmaması gerekir. Dernek, herhangi bir üyelik talebini gerekçe göstermeksizin reddetme hakkını saklı tutar.

 3. Derneğe Asil Üye olmak isteyenler Dernek tarafından hazırlanmış üyelik başvurusunu doldurup, gerekli belgeleri ekleyerek üyelik için Yönetim Kuruluna başvuruda bulunurlar. Üyelik beyannameleri en az on (10) gün süre ile Dernek merkezinde ilan olunur. Bu süre içinde, Derneğin Asil Üyeleri, adaylar hakkında yazılı itirazda bulunabilirler. Yönetim Kurulu ayrıca adaylar hakkında araştırma yapabilir. İlanın askıdan inmesinden itibaren, adayın Asil Üyeliğe kabul veya reddi kararı Yönetim Kurulunca adaya yazı ile bildirilir.

 4. Üyeliğin kabulünün veya reddinin görüşüldüğü oturumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin üçte iki (2/3) çoğunluğunun bulunması şarttır. Üyeliğin kabulüne veya reddine, Yönetim Kurulunda toplantıya katılanların dörtte üç (3/4) çoğunluğuyla karar verilir. Talep olumlu bulunur ise, başvuru sahibi “Asil Üye” sıfatı ile üye defterine kaydedilir. Dernek herhangi bir üyelik talebini gerekçe göstermeksizin reddetme hakkını saklı tutar.

 5. Kabul bildirimlerinde bulunulan üyeden 30 gün içerisinde giriş aidatı ile yıllık aidatını ödemesi için yazılı olarak talepte bulunulur. Üye adayının üyeliğe kabul tarihinden bağımsız olarak adaydan üye olduğu yıla ait aidat alınır. Adayın belirtilen süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmesi istenir, “Dernek Üye Defteri”ne kimliği işlenir.

 

Onursal Üyelik

 1. Derneğe üstün hizmet veren, maddi ve manevi yarar sağlayan kişiler veya dernekte bulunmasından onur duyulacak, kişisel verilerin korunması konusuna yakın ilgi ve faaliyet gösteren ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde ya da yurtdışında faaliyet gösteren üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan hukuk, bilişim, bilgi teknolojileri ve benzeri alanlarda çalışan akademisyenlere ve iş ve akademi dünyasının ileri gelenlerine ve kamu çalışan ve emeklilerine ilgili Yönetim Kurulu kararı ile, kendilerine bilgi verilerek Onursal Üyelik verilir.

 2. Onursal Üyeler, Genel Kurulda oy kullanamazlar. Seçme ve seçilme hakları olmadığı gibi, ödenti ödeme yükümlülükleri de yoktur. Ancak diledikleri takdirde diledikleri miktarda bağış yapabilirler.

 3. Yönetim Kurulu Onursal Üyelikleri belirli bir süreyle sınırlandırabilir.

Üye olmak veya üyelik hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle bağlantıya geçmenizi rica ederiz.

bottom of page